Wczytywanie

REGULAMIN

I CZŁONKOSTWO

  1. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
  2. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
  3. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób małoletnich, które ukończyły 16 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, do uzyskania statusu Członka Klubu konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez opiekunów prawnych takiej osoby na zawarcie Umowy i korzystanie z usług świadczonych w Klubie.
  4. Członkostwo w Klubie przysługuje wyłącznie osobie, która zawarła Umowę Członkowską z Podmiotem Prowadzącym Klub. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy Członkowskiej. Zawarcie Umowy Członkowskiej stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Członka Klubu, że przed jej zawarciem, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.
  5. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z Regulaminem NorthGym Fitness  (zwanego dalej „Klubem”),podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty aktywacyjnej.
  6. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Karnety mają miesięczny okres ważności i nie podlegają zawieszeniu. Klub NorthGym Fitness w wyjątkowych sytuacjach przewiduje jednorazowe zawieszenie karnetu,co omówione zostało w punkcie 10. regulaminu.
  7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty (odpłatnie).
  8. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia. Przy zawarciu Umowy Członkowskiej, Klient wybiera spośród dostępnych w aktualnej ofercie preferowany przez siebie rodzaj Karnetu, w tym okres jego ważności. Członek Klubu może korzystać z usług świadczonych w Klubie, w sposób i w zakresie wynikającym z wybranego rodzaju Karnetu i na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej oraz w niniejszym Regulaminie.
  9. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile Klient nie okaże karty Klubu. Każdy klient klubu  zobowiązany jest podać pełne,wymagane dane do systemu Klubu NorthGym Fitness wraz z okazaniem dokumentu tożsamości przy pierwszej aktywacji systemowej. Klub NorthGym Fitness wymaga również od klientów zgody na fotografie systemową, która jest wymogiem do karnetu.
  10. Użytkownicy kart partnerskich tj. firm i spółek mających podpisane umowy z klubem  NorthGym Fitness są w pełni  zobligowani do przestrzegania regulaminu klubu,który stanowi o wszelkich zasadach  panujących w obiekcie klubu NothGym Fitness. Regulamin klubu NorthGym Fitness stanowi ponad regulaminy firm i spółek partnerskich. Klub może nie wpuścić lub usunąć takiego użytkownika kart partnerskich,który nie przestrzega regulaminu. Użytkownik kart partnerskich zobowiązany jest do podania pełnych,wymaganych danych do systemu NorthGym Fitness w tym fotografii systemowej. Klub NorthGym Fitness prowadzi również swój rejestr wejść na obiekt,kart partnerskie odbijane są zarówno w systemie klubu NorthGym Fitness jak również urządzeniach do tego przystosowanych przez partnera.
  11. Jednokrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zwolnienia lekarskiego L4 (kopia) potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zwolnień lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby lub takich co do których Klub ma wątpliwości związane z wiarygodnością. Członek Klubu zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Obowiązująca forma zgłoszenia – osobista lub telefoniczna oraz dodatkowo w formie elektronicznej na adres…………………………………………………………………………………………………………………….
  12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Klubu, który może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Do okoliczności siły wyższej zalicza się, w szczególności: klęski żywiołowe (pożar, zaspa, powódź), epidemie, wojny lub wszelkie działania wojenne, strajki, nagłe i niemożliwe do przewidzenia zmiany ustawodawstwa lub wydanie przez organy państwowe aktów prawnych, mających znaczący wpływ na niemożność wykonania usługi. W przypadku, gdy korzystanie z Klubu było niemożliwe z przyczyn wskazanych powyżej, po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło jedno ze zdarzeń wskazanych powyżej Klubowiczowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Klubu bez konieczności uiszczania opłat przez czas równy temu, w trakcie którego nie mógł korzystać z Klubu z powodu jednego ze zdarzeń opisanych powyżej.

II CENY I ZAKRES USŁUG

  1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
  2. Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą aktywacyjną, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W skład opłaty wchodzi karnet i kłódka dla klienta. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem karty członkowskiej, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich. W przypadku braku ciągłości wykupionych usług w ramach karnetu, Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ponownej opłaty członkowskiej.
  3. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin. Przy karnetach długoterminowych (3, 6 i 12- miesięcznych) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na 28 dni. Członek klubu ponosi opłatę za zamrożenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  4. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać kartę członkowską.
  5. Klient zobowiązany jest do posiadania swojej kłódki podczas korzystania  z obiektu NorthGym Fitness ,kłódkę jak wspomniano wyżej dostaje jednorazowo podczas opłaty aktywacyjnej do karnetu. Klub NorthGym Fitness nie jest zobowiązany do pożyczania kłódek członkom klubu. Kłódka klubowicza nie może pozostać zawieszona na ogólnodostępnych szafkach po zakończonym treningu. Klub NorthGym Fitness ma prawo do przecięcia takich kłódek,w celu udostępnienia szafki do ogólnego użytku innym Klubowiczom.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

  1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Klub. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:  a.) udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej karty, także na podstawie udostępnionemu Klubowi wizerunkowi, poprzez zrobienie zdjęcia Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także datę urodzenia o których mowa w niniejszym punkcie.
  2. Ponadto, Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie informatycznym Klubu i będzie służyło wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas wizyt w Klubie. Klient umożliwi Klubowi weryfikację podanych danych osobowych, w szczególności podczas wizyty w Klubie. Na prośbę Personelu Klubu, przy zawarciu Umowy w Klubie lub podczas pierwszej wizyty w Klubie, Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty) w celu weryfikacji danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz uprawnień do korzystania z usług świadczonych w Klubie.
  3. Każda osoba nieuprawniona, która uzyskała dostęp do Klubu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu wynagrodzenia w wysokości sumy opłaty wpisowej i opłaty za wejście jednorazowe za każde nieuprawnione wejście na teren Klubu.
  4. Każdy z członków Klubu posiadających aktualny karnet może korzystać z bezpłatnych rotacyjnych miejsc parkingowych znajdujących się przed budynkiem Klubu.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

  1. Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu, Klient zobowiązany jest do odbicia wejścia lub rejestracji  w miejscu do tego przeznaczonym tj. recepcja. Korzystając z zajęć fitness, członek klubu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu klubu NorthGym Fitness . Uczestnik zajęć fitness musi podać recepcji liczbę zajęć z których chce skorzystać. W przypadku karnetów z limitowaną liczbą wejść jedno odbicie = jednym zajęciom na sali Fitness
  2. Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz innych Klientów Klubu (prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są świadczone odpłatnie czy nieodpłatnie.
  3. Klient początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
  4. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
  5. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
  6. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
  7. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
  8. Korzystający z Klubu fitness korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednia badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Członkowie Klubu ze schorzeniami wpływającymi na wydolność fizyczną, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, nieprawidłowe ciśnienie, a także będące w ciąży, powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
  9. Klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia, wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń lub stosowania nadmiernych obciążeń przez Klubowicza. Korzystający z Klubu fitness zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
  10. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń. Zobowiązani są do konsultacji z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
  11. Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych przez osoby będące w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać na inne osoby przebywające w Klubie.
  12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
  13. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
  14. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości zgodnie z aktualnymi wymogami i wytycznymi Klubu.
  15. Ćwiczący Zobowiązani są do korzystania w czasie treningu z ręcznika, w ubraniu sportowym i butach treningowych na zmianę z zakrytymi palcami.
  16. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego wyznaczone,wytrzeć po sobie wszystkie używane elementy i zdezynfekować. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.
  17. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych obowiązują zapisy, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia fitness.  Zapisów na zajęcia dokonywać można w Recepcji klubu,najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  18. Odwołanie rezerwacji na zajęcia fitness, powinno odbyć się przynajmniej z 30 minutowym wyprzedzeniem telefonicznie w recepcji klubu.W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
  19. W przypadku odnotowania trzech nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, Klub ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność.
  20. Klienci korzystający z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
  21. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness, w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 2 osób.
  22. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, zakresu świadczonych usług, zmiany planu zajęć fitness, redukcji liczby godzin zajęć, zmiany instruktora.
  23. Osoby od 14 do 16 roku życia mogą korzystać z sali Cardio i aerobiku pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą Klubu.
  24. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich pomieszczeń treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
  25. Telewizory i głośniki  w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
  26. Jeśli podczas treningu Cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
  27. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata członkowska.
  28. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających, narkotyków i sterydów.
  29. Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym Klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie. Godziny otwarcia klubu i wprowadzone wolne dni typu majówka mogą być zmienne.
  30. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są mieć obuwie zmienne,czyste z kauczukową lub białą podeszwą oraz ręcznik. Klubowicz zobowiązany jest do zmiany obuwia przed rozpoczęciem zajęć fitness i treningu w klubie NorthGym Fitness. Po skończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do odłożenia po sobie używanych materiałów na miejsce z którego zostały zabrane.
  31. Karnet Open (miesięczny,imienny) umożliwia korzystanie bez ograniczeń czasowych i ilościowych z siłowni i zajęć fitness
  32. Karnet Senior (miesięczny,imienny)  umożliwia korzystanie bez ograniczeń czasowych i ilościowych z siłowni i zajęć fitness,przysługuje za okazaniem dokumentu uczestnikom powyżej 60 r.ż..
  33. Karnet Student/Uczeń (miesięczny,imienny) za okazaniem ważnej legitymacji,przysługuje do 26 r.ż.,nielimitowane wejścia na siłownie i zajęcia fitness.
  34. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry i chorób stwarzających ryzyko dla innych uczestników lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do obiektu.
  35. W szatniach, pod natryskami oraz w obiekcie klubu Fitness obowiązuje nakaz noszenia klapek.
  36. Na terenie klubu NorthGym fItness obowiązuje zachowanie przez uczestników  porządku, czystości, spokoju i ciszy. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: kłaść rąk i obuwia na lustrach,ścianach i innych obiektach do tego nie przystosowanych , jak również zachowywać się w sposób zakłócający spokój innym członkom Klubu.
  37. Klubowicze nie mogą rzucać ciężarami, rzucanie ciężkim sprzętem powoduje zniszczenia w klubie. 
  38. Ćwicząc na maszynach uczestnicy zobowiązani są odkładać ciężary stopniowo,uderzanie sztabkami czy spuszczanie ich z impetem skutkuje zniszczeniem maszyn.
  39. Instruktorzy oraz pracownicy recepcyjni pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
  40. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Klub. Żaden trener ani instruktor z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć, ani żadnej innej formy zarobkowej na terenie klubu. Taką osobę klub może usunąć z obiektu, pod rygorem wykreślenia z członkostwa klubu NorthGym Fitness.
  41. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej 15 minut z nadejściem godziny jego zamknięcia. 
  42. Klubowicz wyraża zgodę na:  a) zmianę Firmy  świadczącej usługi fitness  w Klubie w ramach podpisanej umowy w danej lokalizacji; b) zmiana podmiotu nie wymaga konieczności zawarcia nowej umowy. Klubowicz wyraża zgodę na cesję umowy.

V ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

  1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kluczyk. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę Cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna, basen) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
  2. W przypadku gdy Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki  Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.
  3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu.  Klub nie  odpowiada za pozostawione w szafce rzeczy.
  4. Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. Rekomenduje się, aby na czas treningu, znaczne ilości pieniędzy lub wartościowe przedmioty przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza Klubem.
  5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

  1. Podmiot Prowadzący Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego Umowy oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
  2. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
  3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: NorthGym Fitness ul. Policka 51 ,71-837 Szczecin.

VII ZMIANA REGULAMINU

  1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
  2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania Umowy faktu zmiany Regulaminu.
  3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Mając na uwadze obowiązki administratorów danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami. Ponadto, informuję, co następuje: Administratorem Państwa danych osobowych jest ANLI Tomasz Lisowski z siedzibą w Szczecinie, ul. Policka 51 ,71-837, e-mail: …………………………………………….……………………………………                                                                                                                   Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych proszę kierować bezpośrednio do Administratora danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane możesz nam udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj , że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile nie zostałeś naszym Klientem. Jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Wyrażasz ją zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym przez nas internetowym formularzu. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Twoje dane mogą  być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo: zawarcia i wykonywania umowy lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy z Administratorem -odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą . Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym  oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, a także budowania relacji i wizerunku – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną Państwa sytuacją sprzeciwu; Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.      Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń oraz budowania relacji i wizerunku. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora dążące do zawarcia umowy, dostawcy narzędzi IT, w szczególności o charakterze bazodanowym oraz hostingu poza infrastrukturą Administratora w związku z koniecznością zabezpieczenia bezpieczeństwa naszej sieci informacyjnej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury teleinformatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na stronę internetową lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowym odbiorcom spoza EOG. Nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i może wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.                                                                                                                                                                       
  2. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do Regulaminu Klubu. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.

Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.

Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji.

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 01 marca 2022 r

Koszyk na zakupy